Algemene voorwaarden

Artikel 1
1.1 Mr. N. Sprengers handelt onder de naam Nspire Advocatuur en oefent de rechtspraktijk uit. Nspire Advocatuur verleent in dat kader juridische bijstand.

1.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden gelden tevens voor alle medewerkers die werkzaam zijn bij Nspire Advocatuur danwel diegene die op andere wijze aan Nspire Advocatuur verbonden is, diegene die door Nspire Advocatuur wordt ingeschakeld alsmede een ieder voor wiens handelen of nalaten Nspire Advocatuur aansprakelijk is of kan zijn. Zij is door de opdrachtgever(s) gemachtigd eventuele aansprakelijkheids-beperkingen van derden namens de opdrachtgever(s) te aanvaarden. Dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen binden de opdrachtgever(s) dan ook.

1.3 De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de eventuele aanvullende en/of gewijzigde en/of vervolgopdrachten van de opdrachtgever (s).

Artikel 2
2.1 De opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:402 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd door mr. N. Sprengers of haar waarneemster/ waarnemer tijdens haar afwezigheid. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3
3.1 Nspire Advocatuur is nimmer verplicht een opdracht aan te nemen.

3.2 Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is alsdan gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

3.3 De uitvoering van alle opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

3.4 Nspire Advocatuur zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste en als zodanig kenbaar gemaakte resultaat te bereiken, maar garandeert nimmer dat dit resultaat wordt bereikt. Nspire Advocatuur zal bij de uitvoering van de werkzaamheden handelen op de wijze die van een goed opdrachtnemer mag worden verwacht. Opdrachten kennen geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.5 De voortgang van de samenwerking tussen de opdrachtgever en Nspire Advocatuur is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van de opdrachtgever wordt onder meer verwacht dat deze steeds tijdig en zo efficiënt mogelijk alle informatie verstrekt die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever dient Nspire Advocatuur steeds onverwijld te informeren omtrent alle feiten en omstandigheden die van belang zijn of kunnen zijn voor de opdracht.

3.6 Ter voldoening aan het in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalde is de opdrachtgever verplicht om zich bij het verstrekken van de opdracht te identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

3.7 Nspire Advocatuur kan op grond van de geldende regelgeving verplicht zijn ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden zonder de opdrachtgever daarover in te lichten. Bij het verstrekken van de opdracht aan Nspire Advocatuur geeft opdrachtgever aan daarmee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te verlenen.

Artikel 4
4.1 Tenzij anders is overeengekomen, zal het honorarium voor de verrichte diensten worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief vermeerderd met BTW en verschotten (waaronder doch niet uitsluitend: griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten, taxatiekosten, koeriers-kosten, vertaalkosten, kosten van uittreksels en akten en kosten van ingeschakelde deskundigen). Nspire Advocatuur behoudt zich uitdruk-kelijk het recht voor een procedure eerst aanhangig te maken als het verschuldigde griffierecht (en/of een overeengekomen voorschot) op voorhand door de opdrachtgever aan Nspire Advocatuur is voldaan

Voor wat betreft de vaststelling van de bestede en te factureren tijd wordt het door Nspire Advocatuur gehanteerde tijdschrijfsysteem tot uitgangs-punt genomen. In de specificatie en de declaratie zal worden gerekend in eenheden van 0,1 uur, gelijk aan tijdseenheden van 6 minuten.

4.2 Nspire Advocatuur heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief jaarlijks per 1 januari te verhogen. In beginsel wordt maandelijks gefactureerd.

4.3 Nspire Advocatuur is gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening van de opdrachtgever één of meerdere voorschotbetalingen te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Nspire Advocatuur na voorafgaande aankondiging gerechtigd haar werkzaamheden niet aan te vangen, deze op te schorten, dan wel te staken. Betaalde voorschotten zullen met tussentijdse declaraties, dan wel met de einddeclaratie worden verrekend.

4.4 Betaling van declaraties van Nspire Advocatuur dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuur-datum, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de opdrachtgever met ingang van de daaropvolgende dag van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd over het volledige bedrag van de betreffende declaratie al dan niet te vermeerderen met (buiten-) gerechtelijke kosten welke verband houden met de invordering van de declaratie(s).

4.5 Enige betaling die door de opdrachtgever wordt gedaan, zal worden geacht eerst ter voldoening te zijn van eventuele verschuldigde incasso-kosten en wettelijke rente, alvorens in mindering te worden gebracht op de openstaande declaratie(s).

4.6 Bij uitblijven van tijdige betaling zullen per direct, ongeacht de stand van de gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure, de werkzaam-heden tot nader te bepalen termijn worden opgeschort. Omtrent opschorting der werkzaamheden wordt de cliënt/opdrachtgever per ommegaande bericht.

Artikel 5
5.1 Iedere aansprakelijkheid voor schade of kosten, hoe ook genaamd en hoe ook bestaand, van Nspire Advocatuur en haar medewerkers c.q. bij haar betrokken derden, is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar aan-spraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is. Indien Nspire Advocatuur voor de schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet maar desalniettemin aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,–.

5.2 Voor schade als gevolg van opschorting van de werkzaamheden ingevolge artikel 4 van deze algemene voorwaarden is Nspire Advocatuur nimmer aansprakelijk. Nspire Advocatuur is eveneens niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur. Voorts kan Nspire Advocatuur de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.

Artikel 6
6.1 Op iedere opdracht aan Nspire Advocatuur is haar kantoor-klachtenregeling van toepassing, welke te vinden is op de website van Nspire Advocatuur (www.nspireadvocatuur.nl).

6.2 Nspire Advocatuur neemt tevens deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

6.3 Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement Geschillencommissie Advocatuur in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de civiele rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan staat de gang naar de civiele rechter open.

6.4 Wanneer Nspire Advocatuur er niet in slaagt uw eventuele klacht(en) over de dienstverlening met u tot een oplossing te brengen, dan kunt u uw klacht(en) voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 7
7.1 Na beëindiging van de opdracht worden de tot het dossier behorende relevante stukken (relevante correspondentie, overeenkomsten, voor zover deze niet na afsluiting van de zaak (al dan niet op verzoek) aan opdrachtgever worden afgegeven, gedurende tenminste zeven jaar door Nspire Advocatuur bewaard, waarna de stukken zonder nadere kennisgeving zullen worden vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van een dergelijke afspraak is Nspire Advocatuur ontslagen van de bewaarverplichting na ommekomst van zeven jaren.

Artikel 8
8.1 Op alle opdrachten die aan Nspire Advocatuur worden verstrekt, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

8.3 Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Nspire Advocatuur en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen. Nspire Advocatuur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

8.4 Nspire Advocatuur beschikt niet over een derdengeldenrekening en/of een stichting derdengelden.